Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie internetowej firmy Beautyeurope.eu Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze (www.lenisna.pl/kontakt), w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w formularzu kontaktowym.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.plasmacomplexpremium.com/kontakt zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia lub w celach marketingowych.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”
 • Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 • „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o. z siedziba w Jeleniej Górze zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 • Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością „Beautyeurope.eu”.
Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika
 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zgłoszenie,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 
Odpowiedzialność
 1. „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 2. „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego mają:
 • walor informacyjny,
 • nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o
 1. „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej.
 2. „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.lenisna.pl.
 3. „Beautyeurope.eu” Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.